PfeilScreenshots der Community

PfeilBestenlisten Filter

Zurück zur Übersicht Bestenliste Bestenliste: Versorgerschriebe abgeschlossen

Platz Charakter Wert
1 EU Megaserver Shanzi-ra 10
2 EU Megaserver Mazglak 10
3 EU Megaserver Thorana Calderon 10
4 EU Megaserver Finds-Darkness-Within 10
5 EU Megaserver Redstride 10
6 EU Megaserver Durking 10
7 EU Megaserver Zaalha-ri 10
8 NA Megaserver Warden Cleaver the Second 10
9 EU Megaserver Lyan Bron 9
10 EU Megaserver Sheynja 9
11 EU Megaserver High-Heart Xergulus 9
12 EU Megaserver Mavida 9
13 EU Megaserver Spirit-In-The-Sky 9
14 EU Megaserver R'Kasan 9
15 EU Megaserver Durak gro-Uzuk 8
16 EU Megaserver Scarf Min 8
17 EU Megaserver Andesa 8
18 EU Megaserver Kasan-dro 7
19 EU Megaserver Keynae 7
20 EU Megaserver Gunima 7
21 EU Megaserver Hypoccia 7
22 EU Megaserver Amulinde 7
23 EU Megaserver Ooma 7
24 EU Megaserver Andess 7
25 EU Megaserver Demonflight 7
26 EU Megaserver Grelut 6
27 EU Megaserver Sabrina Glevissig 6
28 EU Megaserver Picard 6
29 EU Megaserver Evenyah 6
30 NA Megaserver Shurik T'rizbruk 6
31 EU Megaserver Annowre 6
32 EU Megaserver Puts-Things-Together 6
33 EU Megaserver Yve 6
34 NA Megaserver Sseat 6
35 EU Megaserver Francesca Findabair 6
36 EU Megaserver Gelmir 6
37 EU Megaserver Ida Emean aep Sivney 6
38 EU Megaserver Knower of all Names 6
39 EU Megaserver Ethearwen 6
40 NA Megaserver Feldenak 5
41 NA Megaserver Rothyrick Gaerhart 5
42 EU Megaserver Cartman der Ewige 5
43 NA Megaserver Autospy 5
44 EU Megaserver Carradar Caellion 5
45 EU Megaserver Verdegris 5
46 EU Megaserver Aedvehn 5
47 EU Megaserver Seraphimala 5
48 NA Megaserver Sings-Praises of Faith 5
49 NA Megaserver Miss Purplehair 5
50 EU Megaserver J'zhuseraa 5
51 EU Megaserver Antros Jones 5
52 EU Megaserver Makidanero 5
53 EU Megaserver Seraphimo Dämonentöter 5
54 EU Megaserver Linario the Nightblade 5
55 NA Megaserver Rosten 5
56 EU Megaserver Xeo 5
57 EU Megaserver Sam Zottel 5
58 EU Megaserver Aishjio Dämonentöter 5
59 NA Megaserver Wanders-under-the-stars 5
60 EU Megaserver Samantha Zottel 5