WICHTIG: Bitte aktualisiert den Client auf Version 2.3.0 oder neuer
     Ältere Versionen werden bald nicht mehr unterstützt.
      Zum Download

PfeilScreenshots der Community

PfeilBestenlisten Filter

Zurück zur Übersicht Bestenliste Bestenliste: Besiegte Bären

Platz Charakter Wert
1 EU Megaserver Hom Bretón 16
2 EU Megaserver Althaen 10
3 EU Megaserver Anonymer Charakter 9
4 EU Megaserver Freyja Ástríður Jóndottír 7
5 EU Megaserver Mairirne 6
6 EU Megaserver Anonymer Charakter 6
7 EU Megaserver B'Althazza 5
8 EU Megaserver Staphylo Kokke 4
9 EU Megaserver Elisia Bethwell 4
10 EU Megaserver Anonymer Charakter 4
11 EU Megaserver M'auzi Z'amtpfoté 3
12 EU Megaserver Ger'linda 3
13 EU Megaserver Xarloschschaos 3
14 EU Megaserver Alexjél 3
15 EU Megaserver Carlotta Herzsprung 2
16 EU Megaserver Alleania 2
17 EU Megaserver Phebus 2
18 EU Megaserver Cielle Le'Blanc 1
19 EU Megaserver Daera Drachenherz 1
20 EU Megaserver Ariane Sol 1
21 EU Megaserver Anonymer Charakter 1
22 EU Megaserver Shug gra-Sharuk 1
23 EU Megaserver Marius Anathemonius 1
24 EU Megaserver Galdoin Leichenschänder 1
25 EU Megaserver Anonymer Charakter 1
26 EU Megaserver Madevina 1
27 EU Megaserver Wideboy 0
28 EU Megaserver Anonymer Charakter 0
29 EU Megaserver Valeryan 0
30 EU Megaserver Anonymer Charakter 0
31 EU Megaserver Irwiel Rosendorn 0
32 EU Megaserver Niam Gro-Borash 0
33 EU Megaserver Delayahr 0
34 EU Megaserver Grugnak 0
35 EU Megaserver Flonìa 0
36 EU Megaserver Aradraen die Arrogante 0
37 EU Megaserver Hansix der Versorger 0
38 EU Megaserver Raphael the Magknight 0
39 EU Megaserver Kaiser Tengelmann 0
40 EU Megaserver Primarella Canverrus 0
41 EU Megaserver Dolly Duster 0
42 EU Megaserver Eydis Trolltöter 0
43 EU Megaserver Cassia Danicius 0
44 EU Megaserver Thorana Calderon 0
45 EU Megaserver Raphael the Stamwarden 0
46 EU Megaserver Wannabe Knut 0
47 EU Megaserver Baldrick the Smelly 0
48 EU Megaserver Frieda Anislingdottir 0
49 EU Megaserver Miss Cleave 0
50 EU Megaserver Nalia d'Arc 0
51 EU Megaserver Mee-too-is-Warden 0
52 EU Megaserver Kaleyndruul 0
53 EU Megaserver Anonymer Charakter 0
54 EU Megaserver Gwenena Hairy-Leg 0
55 EU Megaserver Bux-Rotha 0
56 EU Megaserver Torvakia 0
57 EU Megaserver Glarim Tharomfhaer 0
58 EU Megaserver Ahziena Selenus 0
59 EU Megaserver Húro 0
60 EU Megaserver Vartokya 0